Jaya Janaki Nayaka Vijayotsava Veduka @ Hamsala Devi